جستجو سامانه گردش اسناد کاری

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
سامانه گردش اسناد کاری
سامانه گردش اسناد کاری

سامانه ای جهت تسهیل در فر آیند های مربوط به مکاتبات اداری و تجاری در یک سازمان/شرکت و طبق روال استاندارد آن مجموعه که بر این اساس و با استفاده از فرم سازی و گردش فرم این فرآیند تعریف و با توجه به مسیر مشخص شده آن کار در کارتابل افراد قرار میگیرد .