سامانه ای جهت تسهیل در فر آیند های مربوط به مکاتبات اداری و تجاری در یک سازمان/شرکت و طبق روال استاندارد آن مجموعه که بر این اساس و با استفاده از فرم سازی و گردش فرم این فرآیند تعریف و با توجه به مسیر مشخص شده آن کار در کارتابل افراد قرار میگیرد .

سامانه گردش اسناد کاری  Tarnama Eforms 
 
 
سامانه ای جهت تسهیل در فرآیند های مربوط به مکاتبات اداری و تجاری در یک سازمان/شرکت و طبق روال استاندارد آن مجموعه که بر این اساس و با استفاده از فرم سازی و گردش فرم این فر آیند تعریف و با توجه به مسیر مشخص شده آن کار در کارتابل افراد قرار میگیرد .
 
 
enlightenedبرخی از امکانات سامانه 
 
߷ امکانات پایه 
߷ امکان طراحی انواع فرم های متداول در سازمان ها
߷ امکان تعریف گردش کار فرم ها 
߷ امکان چاپ فرم با الگو های از قبل تعریف شده 
߷ امکان مشاهده چرخه فرم و مراحل انجام کار 
߷ استفاده از اطلاعات پایه سیستم در طراحی فرم 
߷ امکان استفاده از اطلاعات فرم های دیگر در طراحی فرم 
߷ امکان شماره گذاری فرم ها با ساختار های قابل تعریف 
߷ امکان ویرایش و نمایش مولفه های فرم بر اساس وضعیت فرم  
߷انواع گزارشات مدیریتی

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
ارسال نظر
captcha