جستجو فرم سازمانی

عبارت جستجو
کلید واژه ها
سرویس
سامانه گردش اسناد کاری
سامانه گردش اسناد کاری

سامانه ای جهت تسهیل در فر آیند های مربوط به مکاتبات اداری و تجاری در یک سازمان/شرکت و طبق روال استاندارد آن مجموعه که بر این اساس و با استفاده از فرم سازی و گردش فرم این فرآیند تعریف و با توجه به مسیر مشخص شده آن کار در کارتابل افراد قرار میگیرد .