روزنامه سیستان و بلوچستان

خدمات و محصولات استفاده شده:

طراحی وبسایت اختصاصی با بهره گیری از زیرساخت  نسخه روزنامه تارنماگستر
سایت بین الملل تامین اجتماعی

سایت بین الملل تامین اجتماعی

هفته نامه آستان قدس رضوی

خدمات و محصولات استفاده شده:

طراحی وبسایت اختصاصی با بهره گیری از زیرساخت  سامانه اطلاع رسانی تارنماگستر
سایت رسمی سازمان تامین اجتماعی

پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی

بزرگترین وبسایت رسمی دولتی در کشور 

 

روزنامه زندگی سلام

خدمات و محصولات استفاده شده:

طراحی وبسایت اختصاصی با بهره گیری از زیرساخت  نسخه روزنامه تارنماگستر